חדלות פירעון (פשיטת רגל) ושיקום כלכלי

חדלות פירעון ושיקום כלכלי​

כאשר חייב נמצא במצב כלכלי שאינו יכול לשלם את חובותיו בזמן, וההתחייבויות עולות על שווי נכסיו הוא עלול להימצא במצב של חדלות פירעון כהגדרתו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע”ח-2018.

הליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב ולהביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב על מנת שיוכל להשתלב מחדש בחיים הכלכליים. מדובר למעשה בהליך המאפשר הגנה למי שנקלע לקשיים כלכליים ולחובות כספיים בתום לב.

צו פתיחת הליכים

פתיחה בהליכי חדלות פירעון יכול שתהיה ביוזמת נושה, היועמ”ש או ביוזמת החייב עצמו. וזאת בהנחה שמרכז חייו ערב הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים הוא בישראל וברשותו נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל.

בקשה לצו לפתיחת הליכים של חייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ₪ תוגש לממונה ולסכום נמוך מזה היא תוגש לרשם ההוצאה לפועל. זאת בלבד שהוא נמצא בחדלות פירעון או שהצו יסייע כדי למנוע את חדלות פירעונו. הצו לפתיחת הליכים עשוי להינתן לאחר כ 30 ימים ממועד הגשת הבקשה.

היה והוכרז, בצו, כי חייב הוא חדל פירעון וכי ייפתחו לגביו הליכי חדלות פירעון יוסדרו יחסיו של החייב עם נושיו, במאוחד, עד לסיומו של ההליך שבסופו מקבל החייב את ההפטר המיוחל שיביא לפתיחת דף חדש בחייו הכלכליים.

צו לשיקום כלכלי

עם מתן הצו לפתיחת הליכים , נכסי קופת הנשייה יעמדו לפירעון חובות העבר של החייב והוצאות הליכי חדלות הפירעון, בלבד. כמו כן, יוקפאו ההליכים נגד החייב ,יבוטלו ההגבלות שהוטלו (במידה והוטלו) על החייב במסגרת הליכי גבייה.

לאחר מכן תחל תקופת הביניים הנמשכת כ 11 חודשים עד למתן צו לשיקום כלכלי לגבי החייב, שבמהלכה עשויים לחול על החייב הגבלות כגון: החזקת דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, שימוש בכרטיסי אשראי וכיו”ב.

לצורך יישום הליכי חדלות הפירעון של החייב, ימונה “נאמן” אשר מוסמך לבצע בדיקה לעניין מצבו הכלכלי, והנסיבות שהובילו למצבו.

החייב נדרש לדווח לנאמן אודות הכנסות, הוצאות, נכסים וחובות שברשותו וכן לעמוד בכל המגבלות והחובות שהוטלו עליו בצו לפתיחת הליכים.

הנאמן, יגבש בתקופה זו, תכנית כלכלית לשיקום שבסיומה יינתן צו לשיקום כלכלי, תכנית לפירעון חובותיו של החייב ולשיקומו הכלכלי או לפטור את החייב מכל חובותיו לאלתר.

תקופת התשלומים

תקופת התשלומים שתיקבע בצו לשיקום כלכלי עשויה להימשך כשלוש שנים ממועד מתן הצו לשיקום כלכלי. בתקופה זו החייב יידרש לעמוד בתנאים שנקבעו בצו לשיקום כלכלי, תוך ביקורת של הממונה והנאמן על קיום חובותיו של החייב בדרך לקבלת ההפטר.

משך ההליך במצטבר הינו כ-4 שנים, מרגע מועד הגשת הבקשה ועד לקבלת ההפטר.

חשוב לדעת, כי הליך חדלות פירעון הינו מורכב, ונדרש להכיר את ההליך על כל היבטיו המשמעויות והגורמים המעורבים להצלחת התהליך.

על חייב, אשר מעוניין או נדרש לקיום ההליך, חשוב לזכור כי מדובר בהליך ביורוקרטי, הדורש סבלנות ואורך רוח לצד ההגבלות והתנאים שחלים עליו בעקבות פתיחת הליך שכזה. כמו כן, יש להיערך לכך שלעיתים ההליך מסתיים בדחיית הבקשה.

מומלץ ואף רצוי לפנות להיוועצות עם עורך דין מומחה בתחום חדלות פירעון, על מנת להבין את התהליך לעומקו, ואת המשמעויות שיחולו על הפותח בהליך, ולבצע את כולו באופן מקצועי, תוך שמירת הזכויות של החייב.

אם נקלעת לחובות או שהינך מצוי כיום בהליך פשיטת רגל אתה מוזמן לפנות לפגישת ייעוץ, לבחינת האפשרות לפתיחת הליך חדלות פרעון, כיצד ניתן יהיה להקל עליך, ללוות אותך ולסייע ככל שניתן.